Ведущий: Игаль Равид

http://www.iba.org.il/media/?recorded=1&starting=10_1_2010-01-22_192153

כך היה: המוסד הישראלי

משדר מיוחד של «כך היה» על המוסד הישראלי. בפעם הראשונה, נחיק נבות, שעמד בראש אגפים בארגון ושימש מישנה לראש המוסד נחשף בשיחה טלוויזיונית ובה קטעי ארכיון נדירים וגילויים מרתקים

http://www.iba.org.il/media/?recorded=1&starting=10_1_2010-01-22_192153